Podmienky využívania služby Mobil Parking

 

prevádzkovanej obchodnou spoločnosťou MPay Slovakia, s.r.o.,

 

 

I.                   Úvodné ustanovenia

 

1.      Tieto "Podmienky využívania služby Mobil Parking" upravujú práva a povinnosti Užívateľov a Prevádzkovateľa služby Mobil Parking v súvislosti s poskytovaním a využívaním služby Mobil Parking, ako aj podmienky a spôsob využívania služby Mobil Parking.

 

2.      Tieto "Podmienky využívania služby Mobil Parking" sú záväzné pre každého Užívateľa, ktorý sa zaregistroval ako Užívateľ služby Mobil Parking prostredníctvom internetu (čl. IV.), alebo iným spôsobom registrácie, ak Prevádzkovateľ iný spôsob registrácie umožní a podmienky iného spôsobu registrácie verejne oznámi. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie týchto "Podmienok využívania služby Mobil Parking" osobami, ktorým umožnil využívať technické prostriedky (napr. SIM karta) identifikujúce Užívateľa v službe Mobil Parking. Užívateľ zodpovedá aj za zneužitie technických prostriedkov (napr. SIM karta) identifikujúcich Užívateľa v službe Mobil Parking až do okamihu zablokovania SIM karty u svojho mobilného operátora (čl. VIII. bod 1. a bod 3.). Užívateľ berie na vedomie, že základným a rozhodujúcim identifikačným údajom Užívateľa pre systém Mobil Parking je telefónne číslo mobilného telefónu, ktoré uviedol v procese registrácie v službe Mobil Parking (čl. IV.) alebo kedykoľvek neskôr pri zaevidovaní zmeny telefónneho čísla mobilného telefónu v službe Mobil Parking (čl. VIII. bod 4.).

 

3.      Užívateľ sa zaväzuje využívať službu Mobil Parking v súlade s týmito "Podmienkami využívania služby Mobil Parking" a pokynmi a podmienkami uvedenými na ich základe na www.m-parking.sk.

 

4.      Prevádzkovateľ je v zmluvnom vzťahu s Parkovacími spoločnosťami a Obcami špecifikovanými na www.m-parking.sk, ktoré využívajú infraštruktúru Prevádzkovateľa v rámci služby Mobil Parking, a ktoré akceptujú spôsob úhrady parkovacích poplatkov využitím služby Mobil Parking. Prevádzkovateľ poskytuje službu Mobil Parking výlučne vo vzťahu k Prevádzkovateľom určeným Parkovacím spoločnostiam a Obciam, a je oprávnený kedykoľvek rozsah týchto subjektov rozšíriť alebo zúžiť.

 

5.      Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne rozhodnúť o zmene alebo doplnení týchto "Podmienok využívania služby Mobil Parking"; tieto zmeny alebo doplnenia nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na www.m-parking.sk, ak Prevádzkovateľ neurčí dlhšiu lehotu. Za zmenu sa na účely podľa predchádzajúcej vety nepovažuje zmena výšky parkovacích poplatkov Parkovacími spoločnosťami a Obcami alebo iných podmienok, ktoré sú mimo sféry vplyvu Prevádzkovateľa (napr. zmena legislatívy) a tieto sú účinné dňom určeným subjektom, ktorý o nich oprávnene rozhodol.

 

6.      Služba Mobil Parking v súčasnosti prebieha na základe SMS; v prípade ak budú na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa v budúcnosti využívané porovnateľné technológie a to bez ohľadu na ich technickú podstatu budú pre ich využitie platiť tieto "Podmienky využívania služby Mobil Parking" analogicky.

 

7.      Poplatky svojho mobilného operátora alebo iného subjektu umožňujúceho zaslanie SMS Užívateľom Prevádzkovateľovi znáša vždy Užívateľ.

 

 

II.                Služba Mobil Parking

 

1.      Služba Mobil Parking je službou mobilnej aktivácie elektronických parkovacích poukážok respektíve elektronických parkovacích lístkov, ktorá umožňuje Užívateľovi realizovať úhrady parkovacích poplatkov Parkovacím spoločnostiam a Obciam prostredníctvom Kreditov predplatených u Prevádzkovateľa; úhrada sa realizuje na základe Aktivačnej SMS zaslanejz mobilného telefónu (SIM registrovaná v systéme) na telefónne číslo Prevádzkovateľa +421902020202 za podmienky obdržania spätnej automaticky generovanej Potvrdzujúcej SMS Prevádzkovateľa.

 

2.      Služba Mobil Parking je Užívateľovi dostupná po jednorazovej registrácii na www.m-parking.sk a zakúpení dostatočného počtu Kreditov pre úhradu parkovacích poplatkov. Kredity zakúpi Užívateľ od Prevádzkovateľa.

 

3.      Služba Mobil Parking je dodatočná služba k už existujúcim zariadeniam a spôsobom vykonávania úhrad parkovacích poplatkov Parkovacím spoločnostiam a Obciam zúčastneným na službe Mobil Parking. Všetky prípustné formy úhrad parkovacích poplatkov ako aj ich výška sú určované individuálne každou jednotlivou Parkovacou spoločnosťou a Obcou nezávisle na Prevádzkovateľovi; služba Mobil Parking je paralelnou službou zvyšujúcou komfort Užívateľa pri úhrade parkovacích poplatkov, v žiadnom ohľade však služba Mobil Parking nevylučuje iné Parkovacími spoločnosťami alebo Obcami určené spôsoby úhrad parkovacích poplatkov.

 

4.      V rámci služby Mobil Parking Prevádzkovateľ nezabezpečuje platobný styk ani nevykonáva akékoľvek bankové činnosti, vykonáva výlučne predaj Kreditov Užívateľom, do výšky hodnoty čerpania ktorýchprepláca Parkovacím spoločnostiam a Obciam parkovacie poplatky na základe Aktivačnej SMS Užívateľa potvrdenej spätnou Potvrdzujúcou SMS Prevádzkovateľa.

 

5.      Za službu Mobil Parking neuhrádza Užívateľ Prevádzkovateľovi žiadnu s parkovaním spojenú dodatočnú odmenu nad rámec parkovacieho poplatku určeného Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou; tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na úhradu Doplnkových služieb a manipulačného poplatku v prípade Redemácie kreditov.

 

 

 

 

 

III.             Vymedzenie pojmov

 

Ak nie je v týchto "Podmienkach využívania služby Mobil Parking" uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy v texte "Podmienok využívania služby Mobil Parking" a to bez ohľadu na gramatický tvar nasledujúci význam:

 

Prevádzkovateľ: Obchodná spoločnosť MPay Slovakia, s.r.o., so sídlom: Krížna 4, 811 07 Bratislava, IČO: 36 364 029, zápis v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 40797/B, ktorá prevádzkuje službu Mobil Parking. Prevádzkovateľ poskytuje infraštruktúru služby a vykonáva prenos dát vznikajúcich v procese aktivácie platby elektronických parkovacích poukážok alebo parkovacích lístkov bez toho, aby vystupoval ako predajca parkovacej doby alebo poskytovateľ parkovacej plochy. Prevádzkovateľ hodnotu Užívateľom čerpaných Kreditov poukáže Parkovacej spoločnosti alebo Obci na základe osobitne medzi nimi dohodnutých podmienok.

 

Užívateľ: Fyzická osoba alebo Právnická osoba, ktorá využíva infraštruktúru poskytovanú Prevádzkovateľom v rámci služby Mobil Parking, aby prostredníctvom aktivácie elektronických parkovacích poukážok alebo parkovacích lístkov zabezpečila úhradu parkovacích poplatkov Parkovacím spoločnostiam alebo Obciam. Zaparkovaním motorového vozidla na spoplatnenom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Užívateľ do právneho vzťahu s Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou v závislosti na tom, aké parkovacie miesto mieni využiť.

 

Parkovacia spoločnosť: Právnická alebo fyzická osoba poskytujúca parkovaciu plochu za odplatu. Zaparkovaním motorového vozidla Užívateľom na Parkovacou spoločnosťou spoplatnenom parkovacom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Parkovacia spoločnosť do právneho vzťahu s Užívateľom.

 

Obec: Právnická osoba majúca postavenie Obce v právnom zmysle prípadne mestská časť Obce, ak má podľa zákona postavenie Obce, ktorá spoplatňuje využívanie verejných parkovacích plôch v územnom obvode obce. Zaparkovaním motorového vozidla Užívateľom na Obcou spoplatnenom mieste alebo aktiváciou elektronickej parkovacej poukážky alebo elektronického parkovacieho lístka vstupuje Obec do právneho vzťahu s Užívateľom.

 

SMS: krátka textová správa ako služba poskytovaná mobilnými operátormi zasielaná prostredníctvom mobilného telefónu alebo iného technického zariadenia umožňujúceho jej prenos.

 

Aktivačná SMS: SMS zaslaná na určené číslo Prevádzkovateľa identifikovaná systémom Prevádzkovateľa ako odoslaná s použitím SIM karty Užívateľa aktivujúca elektronickú parkovaciu poukážku resp. elektronický parkovací lístok.

 

Potvrdzujúca SMS: Automaticky generovaná spätná SMS Prevádzkovateľa zaslaná Užívateľovi na základe jeho Aktivačnej SMS za predpokladu, že má dostatok Kreditov na krytie požadovanej doby a miesta parkovania. Potvrdzujúca SMS obsahuje dĺžku parkovania; čas a dátum ukončenia parkovania; evidenčné číslo motorového vozidla, pre ktoré bol aktivovaný parkovací lístok alebo parkovacia poukážka; lokalitu parkovania a zostatok Užívateľom nevyčerpaných Kreditov. Potvrdzujúca SMS je zasielaná Užívateľovi bezplatne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť obsah Potvrdzujúcej SMS bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že význam a podstata informačného obsahu zostane zachovaná.

 

Upozorňujúca SMS: Osobitne spoplatnená Doplnková služba spočívajúca v zaslaní SMS Prevádzkovateľom Užívateľovi za účelom upozornenia na blížiaci sa koniec doby parkovania uhradenej aktuálne platnou Aktivačnou SMS.

 

Chybová SMS: Automaticky generovaná spätná SMS Prevádzkovateľa zaslaná Užívateľovi na základe jeho Aktivačnej SMS, za predpokladu, že sa na základe jej obsahu, alebo nesplnenia ďalších predpokladov vyplývajúcich z týchto "Podmienok využívania služby Mobil Parking" nepodarilo aktivovať parkovací lístok, alebo parkovaciu poukážku. SMS obsahuje konštatáciu tohoto faktu s prípadným uvedením dôvodu.

 

Kredit: Na účely služby Mobil Parking definovaná premenná kde 1 Kredit = 1 SKK (vrátane DPH) uhradenej Užívateľom Prevádzkovateľovi. Pri využití služby Mobil Parking sa na základe Potvrdzujúcej SMS zníži počet Kreditov zakúpených Užívateľom a to adekvátne výške parkovacieho poplatku požadovaného Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou v lokalite určenej Aktivačnou SMS. Analogicky sa počet Kreditov zníži pri čerpaní iných spoplatňovaných služieb v súvislosti so službou Mobil Parking (napr. manipulačný poplatok pri Redemácii kreditov, Doplnkové služby).

 

Redemácia kreditov: Vrátenie finančnej hodnoty Užívateľom nespotrebovaných Kreditov na základe písomnej žiadosti Užívateľa po znížení o manipulačný poplatok v zmysle Cenníka.

 

Doplnková služba: Služby osobitne aktivované Užívateľom na www.m-parking.sk ak sú Prevádzkovateľom poskytované (napr. Time SMS, zasielanie faktúr a pod.).

 

Cenník: Na www.m-parking.sk uverejnené výšky parkovacích poplatkov Parkovacích spoločností a Obcí ako aj ceny Doplnkových služieb a manipulačných poplatkov Prevádzkovateľa.

 

Preferovaná lokalita: Označenie Obce (prípadne Zóny) alebo Parkovacej spoločnosti, na ktorej parkovacích priestranstvách Užívateľ prevažne parkuje, zadané Užívateľom pri registrácii v službe Mobil Parking. Preferovaná lokalita je pri registrácii povinný údaj, pokiaľ registračný formulár túto položku obsahuje.

 

Preferované evidenčné číslo vozidla: Evidenčné číslo pridelené motorovému vozidlu, ktoré Užívateľ prevažne využíva a v súvislosti s parkovaním ktorého využívanie služby Mobil Parking z uvedeného dôvodu najčastejšie predpokladá. Preferované evidenčné číslo vozidla je pri registrácii povinný údaj.

 

 

IV.              Registrácia Užívateľa

 

1.      Využívať službu Mobil Parking sú oprávnené osoby spôsobilé na právne úkony po zaregistrovaní sa na adrese www.m-parking.sk. Registrácia sa uskutočňuje uvedením nasledovných údajov:

a)      Prihlasovacieho mena pre komunikáciu so sytémom cez webové rozhranie v sieti internet;

b)      Hesla určeného Užívateľom pre prístup k vyhradeným častiam systému cez webové rozhranie,

c)      Mena, priezviska a titulu, alebo obchodného mena alebo názvu Užívateľa,

d)      platného v sieti mobilného operátora prideleného telefónneho čísla mobilného telefónu Užívateľa,

e)      e-mailovej adresy pre komunikáciu, pokiaľ ju Užívateľ má zriadenú,

f)        Preferovaného evidenčného čísla vozidla

g)      Preferovanej lokality, pokiaľ registračný formulár túto položku obsahuje

h)      IČO Užívateľa ak ho má pridelené,

i)        IČ DPH resp. DIČ v prípade ak je Užívateľ osobou povinnou účtovať o príjmoch a výdavkoch,

j)        adresy bydliska alebo sídla alebo miesta podnikania Užívateľa,

k)      poštového korešpondenčný kontakt na ktorý mu bude doručovaná všetka poštová korešpondencia; ak je zhodný s adresou bydliska, alebo miestom podnikania doplní sa automaticky zaškrtnutím príslušnej voľby na formulári.

 

2.      Za správnosť a úplnosť údajov požadovaných pri registrácii zodpovedá v celom rozsahu Užívateľ.

 

3.      Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť registráciu Užívateľa. Maloletí užívatelia, alebo osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sú z využívania služby vylúčení.

4.      Predpokladom využívania služby Mobil Parking je vykonanie úhrady ceny Kreditov Užívateľom Prevádzkovateľovi pri, alebo kedykoľvek po registrácii Užívateľa v službe Mobil Parking. Počet Kreditov je Užívateľ oprávnený kedykoľvek dopĺňať zakúpením Kreditov za účelom zachovania svojej bonity na účely úhrady parkovacích poplatkov v službe Mobil Parking (v prípade nedostatočného počtu Kreditov pre úhradu požadovanej doby parkovania v požadovanom mieste parkovania systém neodošle Potvrdzovaciu SMS a nárok na využitie služby Mobil Parking pre tento prípad nevzniká).

 

5.      Registráciou užívateľ vyjadruje výslovný súhlas s týmito "Podmienkami využívania služby Mobil Parking". Úspešným ukončením procesu registrácie vzniká medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom Zmluva o využívaní služieb Mobil Parking, ktorá sa spravuje týmito "Podmienkami využívania služby Mobil Parking".

 

6.      Užívateľovi bude umožnené využívanie služby Mobil Parking bezprostredne po pripísaní ceny Kreditov na účet Prevádzkovateľa a rozpoznaní tejto skutočnosti automatickým systémom Prevádzkovateľa, alebo priradením došlej platby operátorom Prevádzkovateľa, v prípade, že systém z akejkoľvek príčiny platbu nerozpozná (čl. V.).

 

V.                 Zakúpenie Kreditov a ich vyúčtovanie

 

1.      Užívateľ je oprávnený zakúpiť od Prevádzkovateľa počet Kreditov podľa vlastného uváženia, jednorazové nakupované množstvo Kreditov však musí byť najmenej 51 a najviac 4999 Kreditov a súčasne objem Užívateľom predplatených a nevyčerpaných Kreditov v ktoromkoľvek okamihu nesmie prekročiť 10 000 Kreditov. Nakupované množstvo Kreditov musí byť v celých jednotkách, zlomky Kreditov nebudú brané do úvahy.

2.      Užívateľ vykoná zakúpenie Kreditov uhradením peňažnej sumy rovnej objemu zakupovaných Kreditov na číslo účtu Prevádzkovateľa vedeného vo Všeobecnej úverovej banke 2176092059/0200 pod variabilným symbolom pozostávajúcim z posledných 9 číslic jeho mobilného telefónneho čísla, pod ktorým je v systéme registrovaný (napríklad t.č. v medzinárodnom formáte +421903XXXXXX = v.s. 903XXXXXX) a konštantným symbolom 0308. Užívateľ si je vedomý, že v prípade nesprávneho zadania platby nie je možné automatické priradenie platby k Užívateľovi v službe Mobil Parking a predĺži sa tak doba odkedy zakúpené Kredity bude môcť používať, o čas nevyhnutný na reklamáciu nepriradenej platby a jej ručné priradenie k Užívateľovi operátorom Prevádzkovateľa.

 

3.      Rozpoznaná a Užívateľovi priradená platba sa okamžite po priradení objaví Užívateľovi na www.-m-parking.sk v jeho užívateľskom profile v sekcii "prehľad faktúr", v "Užívateľskom menu" sa mu o prijatú platbu navýši ostávajúci kredit a súčasne sa prejaví v Potvrdzujúcej SMS pri užívaní služby Mobil Parking zvýšením zostávajúceho nevyčerpaného počtu Kreditov. Ak Užívateľ zistí, že napriek tomu, že platbu pre zakúpenie Kreditov poukázal na správny účet Prevádzkovateľa v rámci vnútroštátneho bankového styku a platba mu v systéme nebola priradená ani po 3 pracovných dňoch odo dňa odpísania poukazovanej čiastky z jeho účtu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne telefonicky reklamovať u Prevádzkovateľa. Pri medzinárodných platbách je potrebné túto dobu predĺžiť o primeraný čas, potrebný na medzibankové zúčtovanie platby v medzinárodnom bankovom styku. Na účely reklamácie Užívateľ poskytne Prevádzkovateľovi všetky potrebné informácie, ktoré na požiadanie operátora Prevádzkovateľa doloží bankovým výpisom alebo iným relevantným dokladom, z ktorého budú zreteľné nasledovné údaje:

 

a)      telefónne číslo mobilného telefónu, pod ktorým je Užívateľ v systéme registrovaný;

b)      číslo účtu, z ktorého Užívateľ platbu realizoval;

c)      dátum odpísania platby z účtu Užívateľa;

d)      výšku platby Užívateľa;

e)      kód transakcie, ktorý platbe Užívateľa priradila jeho banka.

 

4.      Systémom nerozpoznané t.j.ku konkrétnemu v službe Mobil Parking registrovanému Užívateľovi nepriradené a nereklamované platby budú Prevádzkovateľom vracané na bankový účet, z ktorého boli pripísané v prospech účtu Prevádzkovateľa a to bez akéhokoľvek úročenia. Nerozpoznané platby budú v súlade s predchádzajúcou vetou Prevádzkovateľom vrátené do 25 dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho pomesiaci, v ktorom bola systémom nerozpoznaná platba pripísaná v prospech účtu Prevádzkovateľa. Bankové poplatky za takto vrátené platby znáša v plnej výške Užívateľ.

 

5.      Pripísaním platby na účet Prevádzkovateľa a jej priradením (rozpoznaním) v systéme Prevádzkovateľa registrovanému Užívateľovi, sa považuje za vykonané zdaniteľné plnenie a Prevádzkovateľ vystaví Užívateľovi faktúru, ktorá bude Užívateľovi prístupná v sekcii "Prehľad faktúr" Užívateľského menu na www.m-parking.sk.

 

6.      V prípade, ak si Užívateľ ako Doplnkovú službu na www.m-parking.sk vyznačí službu zasielanie faktúr, zašle Prevádzkovateľ Užívateľovi faktúru resp. faktúry na cenu zakúpených Kreditov na adresu Užívateľa uvedenú pri registrácii a to za uzavreté mesačné obdobie pozadu. Cena Doplnkovej služby bude odpočítaná z počtu Kreditov predplatených Užívateľom v zmysle Cenníka. Užívatelia, ktorí si nevyznačili Doplnkovú službu zasielanie faktúr budú mať Prevádzkovateľom vystavené faktúry v listinnej forme bezplatne k dispozícii k osobnému prevzatiu v sídle Prevádzkovateľa.

 

7.      Užívateľ je oprávnený kedykoľvek písomne požiadať o Redemáciu kreditov, ktoré nebudú spotrebované ku dňu redemácie. Dňom redemácie je vždy 25 deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Užívateľ doručí Prevádzkovateľovi písomnú žiadosť o Redemáciu kreditov. Redemácia kreditov nie je prípustná ak by redemovaná hodnota Kreditov nepresiahla ku dňu redemácie 100 SKK. Kredity sa redemujú v ich obstarávacej cene t.j. 1 Kredit = 1 SKK po znížení o manipulačný poplatok za redemáciu v zmysle Cenníka. Redemácia sa vykonáva prevodom na účet Užívateľa označený v žiadosti o Redemáciu kreditov za predpokladu, že účet užívateľa uvedený v žiadosti o Redemáciu kreditov je zhodný s účtom, z ktorého Užívateľ vykonal úhradu ceny Kreditov pri ich zakúpení a súčasne ak všetky identifikačné údaje Užívateľa v žiadosti o Redemáciu kreditov sú zhodné s údajmi Užívateľa uvedenými pri registrácii (čl. IV.). V prípade, ak nie sú splnené predpoklady podľa predchádzajúcej vety musí byť podpis Užívateľa na žiadosti o Redemáciu kreditov úradne overený a Užívateľ sa musí dostaviť k Prevádzkovateľovi za účelom osvedčenia svojej totožnosti a preukázania existencie Zmluvy s mobilným operátorom osvedčujúcej, že je mu aktivované mobilné telefónne číslo (SIM karta) podľa ktorého je identifikovaný v službe Mobil Parking (až splnením všetkých podmienok podľa tejto vety sa pre tento prípad považuje žiadosť o Redemáciu kreditov za doručenú Prevádzkovateľovi).

 

8.      Po vykonaní Redemácie kreditov vystaví Prevádzkovateľ Užívateľovi dobropis; postup podľa čl. V. bod 5. a 6. týchto "Podmienok využívania služby Mobil Parking" sa primerane použije aj pre vystavenie a zasielanie dobropisov.

 

9.      Užívateľ súhlasí, aby v prípade, ak sa tak Prevádzkovateľ rozhodne, boli faktúry a dobropisy vyhotovované elektronicky v súlade so zákonom o DPH.

 

 

VI.              Využívanie služby

 

1.      Pri začatí parkovania a pred prvým opustením vozidla Užívateľ zašle Aktivačnú SMS.

 

2.      Aktivačná SMS musí vždy obsahovať požadovanú dobu parkovania a to v minútach alebo hodinách v súlade s pokynmi na www.m-parking.sk. Ak nie sú v Aktivačnej SMS uvedené iné údaje okrem doby parkovania, systém eviduje lokalitu parkovania v súlade s  Preferovanou lokalitou a Preferovaným evidenčným číslom vozidla, ktoré zadal Užívateľ pri registrácii v službe Mobil Parking. Ak užívateľ mieni parkovať v inej ako Preferovanej lokalite alebo uhrádzať parkovací poplatok pre parkovania vozidla s iným ako Preferovaným evidenčným číslom vozidla, je povinný v Aktivačnej SMS uviesť údaj o lokalite parkovania a o evidenčnom čísle parkovaného vozidla, inak bude úhrada parkovacieho poplatku realizovaná vo vzťahu k prednastaveným preferovaným údajom.

 

 

3.      Užívateľ berie na vedomie, že lokalizácia Užívateľa systémom Mobil Parking nie je možná a ak aktivácia elektronickej parkovacej poukážky resp. elektronického parkovacieho lístka zlyhá alebo bude vykonaná nesprávne v dôsledku chybného alebo systémomnerozpoznaného zadania lokality parkovania v Aktivačnej SMS, nepreberá Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 

4.      Užívateľ berie na vedomie, že plne zodpovedá za správne a úplné uvedenie evidenčného čísla vozidla. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade chybného alebo neúplne zadaného evidenčného čísla vozidla a to ako pri zadaní preferovaného evidenčného čísla vozidla pri registrácií, tak iného, než preferovaného čísla v Aktivačnej SMS a z toho vyplývajúce nesprávne alebo neúčinné aktivovanie elektronickej parkovacej poukážky resp. elektronického parkovacieho lístka.

 

5.      Odoslanú Aktivačnú SMS nie je možné zrušiť ani modifikovať jej obsah a teda nie je možné zrušiť odúčtovanie výške parkovacieho poplatku zodpovedajúceho počtu Kreditov Užívateľa. V prípade chybných údajov v Aktivačnej SMS je Užívateľ povinný zaslať novú Aktivačnú SMS; obsah predchádzajúcej vety tým nie je dotknutý. Správnosti vyplnenia Aktivačnej SMS je Užívateľ povinný venovať náležitú pozornosť a preberá za ňu jej odoslaním výhradnú zodpovednosť.

6.      Systém potvrdí Aktivačnú SMS zaslaním Potvrdzujúcej SMS. Potvrdzujúca SMS preukazuje platnú aktiváciu elektronickej parkovacej poukážky resp. elektronického parkovacieho lístka. V prípade nedostatočného počtu Kreditov pre úhradu požadovanej doby parkovania v určenej lokalite parkovania nebude Potvrdzujúca SMS zaslaná a parkovanie nebude kryté; v takomto prípade môže byť Užívateľovi zaslaná SMS o nedostatočnej bonite. Potvrdzujúca SMS je pri obvyklých prenosových časoch a funkčnosti prenosového systému prevádzkovaného mobilnými operátormi doručovaná maximálne do 3 minút od odoslania, spravidla však do niekoľkých sekúnd. V prípade nedoručenia Potvrdzujúcej SMS je Užívateľ povinný kontaktovať technickú podporu systému Mobil Parking (tzv. HELP DESK) podľa pokynov uvedených na www.m-parking.sk a využiť iný spôsob úhrady parkovacieho poplatku akceptovaný Parkovacou spoločnosťou alebo Obcou.

 

7.      Výšku parkovacieho poplatku pre konkrétnu lokalitu a dobu parkovania určuje Parkovacia spoločnosť resp. Obec. Užívateľ berie na vedomie, že pred využitím služby Mobil Parking sa musí informovať o príslušnej výške parkovacieho poplatku; odoslaním Aktivačnej SMS Užívateľ bezvýhradne akceptuje výšku parkovacieho poplatku a podmienky parkovania určené Parkovacou spoločnosťou resp. Obcou aktuálne v mieste a čase.

 

8.      Údaje o Parkovacích spoločnostiach a Obciach zapojených do systému Mobil Parking sú uvedené na www.m-parking.sk a to vrátane výšky nimi určených parkovacích poplatkov. Prevádzkovateľ nepreveruje správnosť informácií, ktoré sú mu Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou poskytované za účelom ich uvedenia na www.m-parking.sk a teda tieto iba preberá a nezodpovedá za ich obsah.

 

9.      V prípade, ak Obec alebo Parkovacia spoločnosť výšku poplatkov za parkovanie určuje odlišne napr. určením rôznych parkovacích poplatkov podľa zóny parkovania a Užívateľ v Aktivačnej SMS uvedie lokalitu parkovania avšak neuvedie platný údaj o zóne parkovania, aktivuje sa automaticky elektronický parkovací lístok resp. elektronická parkovacia poukážka pre zónu z najvyšším parkovacím poplatkom.

 

10.  Obce a Parkovacie spoločnosti obvykle spoplatňujú parkovanie v začatých stanovených časových intervaloch (najčastejšie hodina, pol hodina, 15 a 20 minút) a ich celých násobkoch. Preto nie je možné Aktivačnou SMS aktivovať parkovací lístok resp. parkovaciu poukážku pre kratší čas, ako je najmenší takto stanovený časový interval alebo jeho celý násobok. V prípade, že Užívateľ uvedie v Aktivačnej SMS časový údaj o dĺžke parkovania nespĺňajúci túto podmienku, aktivuje sa automaticky elektronický parkovací lístok alebo poukážka na najbližší možný vyšší časový interval, než uviedol Užívateľ v Aktivačnej SMS, alebo sa parkovací lístok neaktivuje a Užívateľovi príde miesto Potvrdzujúcej SMS Chybová SMS a je nutné zaslať novú Aktivačnú SMS so správnymi údajmi.

 

11.  Užívateľ nemá voči Obci, Parkovacím spoločnosti ani Prevádzkovateľovi nárok na vrátenie platby alebo neodúčtovanie Kreditov zodpovedajúce Užívateľom nespotrebovanej dobe parkovania uvedenej v Aktivačnej SMS potvrdenej Potvrdzujúcou SMS.

 

12.  V prípade, ak si Užívateľ aktivoval Doplnkovú službu Upozorňujúca SMS bude mu Prevádzkovateľom za odplatu v zmysle Cenníka (odpočítaním z predplatených Kreditov Užívateľa) zaslaná 10 minút pred uplynutím aktuálne aktivovanej doby parkovania notifikácia o blížiacom sa uplynutí aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS.

 

13.  Užívateľ je oprávnený kedykoľvek predĺžiť dobu kontinuálneho parkovania zaslaním novej Aktivačnej SMS pred uplynutím doby parkovania podľa aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS. Odporúča sa zaslanie novej SMS aspoň 5 minút pred uplynutím parkovania podľa aktuálne potvrdenej Aktivačnej SMS, doba parkovania podľa novej Aktivačnej SMS sa zaradí kontinuálne bezprostredne za predchádzajúcu a to bez akéhokoľvek časového prekrytia. Ustanovenia o Potvrdzujúcej SMS sa použijú rovnako aj v prípade podľa tohto bodu. Pri predlžovaní kontinuálnej doby parkovania podľa tohto bodu, ako aj pri prvotnom zaparkovaní je Užívateľ povinný sa ubezpečiť, že si neaktivuje parkovanie na dobu dlhšiu, než je prípadnou lokálnou úpravou, alebo dopravným značením povolené maximálne kontinuálne parkovanie (čl. VI. bod 14.).

 

14.  Užívateľ je pri využívaní služby Mobil Parking povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na využívanie verejných parkovacích plôch ako aj pravidlá cestnej premávky a pokyny policajných orgánov. Osobitne musí Užívateľ dodržať ustanovenia o maximálne prípustnej dobe odstavenia vozidla v zónach s obmedzenou dobou parkovania; zodpovednosť nesie Užívateľ. V prípade využitia parkovacích plôch Parkovacích spoločností je Užívateľ povinný dodržať podmienky užívania stanovené príslušnou Parkovacou spoločnosťou.

 

15.  Snahou Prevádzkovateľa je vysoká dostupnosť služby Mobil Parking. Užívateľ berie na vedomie, že služba Mobil Parkingje založená na prenose rádiovým vlnami a teda Prevádzkovateľ sa nemôže zaručiť za neprerušené a bezporuchové fungovanie služby, najmä technického systému, ktorý je základom služby, vrátane potrebných mobilných prenosových zariadení, alebo za určité doby prenosu a prenosné kapacity, ako napríklad v prípade SMS. V prípade nedostupnosti služby Mobil Parking treba využiť dostupné primárne možnosti úhrady parkovacích poplatkov určené príslušnou Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou (napr. parkovacie automaty, listinné parkovacie lístky a pod.).

 

16.  Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za konanie ani prípadné pochybenia kontrolných orgánov, ktoré Obec alebo Parkovacie spoločnosti používajú na výkon kontroly úhrady parkovacích poplatkov.

 

17.  Užívateľ je oprávnený využívať bezplatný elektronický prístup do vyznačenej časti na www.m-parking.sk obsahujúcej prehľad o Užívateľom aktivovaných a Prevázkovateľom potvrdených parkovaniach uskutočnených systémom, ako aj o pohyboch a stave Kreditov aktuálne využiteľných Užívateľom.

 

VII.           Realizácia úhrady parkovacieho poplatku

 

1.      Prevádzkovateľ vykonáva zúčtovanie parkovacích poplatkov na základe osobitných zmluvných vzťahov uzavretých s Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou a to úhradou Užívateľom využitej doby parkovania na základe Potvrdzujúcej SMS iniciovanej Aktivačnou SMS. Úhrada je vykonávaná Prevádzkovateľom na účet Obce alebo Parkovacej spoločnosti a to v zúčtovacích obdobiach a za podmienok dojednaných osobitne medzi Prevádzkovateľom a Obcou alebo Parkovacou spoločnosťou.

2.      O výšku parkovacieho poplatku sa zníži počet Kreditov zakúpených Užívateľom u Prevádzkovateľa a to okamihom odoslania Potvrdzujúcej SMS Prevádzkovateľom Užívateľovi.

 

 

VIII.        Bezpečnosť a zodpovednosť Užívateľa

 

1.      Užívateľ je povinný bezpečne nakladať so svojim mobilným telefónom resp. so svojou SIM kartou. Za bezpečné nakladanie nemožno považovať predovšetkým zanechanie mobilného telefónu (SIM karty) v odstavenom vozidle alebo v miestnostiach alebo na miestach, do ktorých bez značného úsilia môžu získať prístup nepovolané tretie osoby. Užívateľ je povinný stratu alebo krádež mobilného telefónu alebo SIM karty bez meškania oznámiť svojmu mobilnému operátorovi a dosiahnuť zablokovanie užívania SIM karty.

 

2.      Užívateľ je povinný mať mobilný telefón trvale zabezpečený PIN kódom za účelom ochrany pred zneužítím tretími osobami. PIN kód je povinný držať v tajnosti a neuchovávať ho spolu s mobilným telefónom ani SIM kartou. V prípade podozrenia, že došlo k sprístupneniu PIN kódu neoprávneným tretím osobám, je Užívateľ povinný bezodkladne vykonať zmenu PIN kódu. Rovnako je Užívateľ povinný uchovávať v tajnosti prístupové heslo zadané pri registrácii pre využívanie osobnej užívateľskej oblasti na www.m-parking.sk a v prípade podozrenia, že došlo k sprístupneniu hesla neoprávneným tretím osobám vykonať bezodkladne zmenu prístupového hesla.

 

3.      Ak dôjde v službe Mobil Parking k aktivácii elektronických parkovacích lístkov resp. elektronických parkovacích poukážok s použitím mobilného telefónu (SIM karty) identifikovaného systémom ako číslo mobilného telefónu (SIM karty), ktoréuviedol Užívateľ pri registrácii alebo ako číslo zadané do systému Užívateľom kedykoľvek neskôr ako číslo mobilného telefónnu využívaného Užívateľom v službe Mobil Parking, zodpovedá Užívateľ za každé takéto použitie bez ohľadu na skutočnosť, aká osoba fakticky prostredníctvom takéhoto koncového zariadenia so systémom Mobil Parking komunikuje, a znáša všetky náklady na parkovacie poplatky, vyjadrené odpočítaním zodpovedajúceho počtu Kreditov, ktoré takto vznikli a to až do okamihu vykonania zablokovania užívania SIM karty Užívateľom u svojho mobilného operátora.

 

4.      Telefónne číslo uvedené Užívateľom pri registrácii v službe Mobil Parking slúži na identifikáciu Užívateľa pri využívaní služby Mobil Parking. Zmenu tohto čísla alebo zmenu akýchkoľvek iných údajov zadávaných pri registrácii v službe Mobil Parking je Užívateľ povinný bezodkladne oznámiť prostredníctvom opravy svojich údajov vo svojej "osobnej užívateľskej oblasti" na internetovej stránke www.m-parking.sk.

 

5.      Užívateľ súhlasí s tým, aby mu boli akékoľvek oznámenia Prevádzkovateľa a to vrátaneprávne významných, zasielané prostredníctvom správ SMS alebo iných elektronických médií. Ak Užívateľ neoznámi Prevádzkovateľovi zmenu svojich údajov aktuálne zadaných Užívateľom v službe Mobil Parking (v rozsahu vyžadovanom pri registrácii), potom sa považujú za doručené oznámenia Prevádzkovateľa zaslané na poslednú Užívateľom v službe Mobil Parking zadanú adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

 

 

IX.              Ukončenie Zmluvy o využívaní služieb Mobil Parking

 

1.      Užívateľ je oprávnený Zmluvu o využívaní služieb Mobil Parking (čl. IV. bod 5.), kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu vypovedať a to písomne zaslaním na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom zaslaným na adresu info@m-parking.sk ; výpovedná doba je 7 dní odo dňa doručenia výpovede Prevádzkovateľovi. V prípade výpovede podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia o Redemácii kreditov (čl. V. bod 5.) za účelom preukazného a správneho vrátenia hodnoty Užívateľom nespotrebovaných Kreditov; požiadavka písomnej formy žiadosti o Redemáciu kreditov musí byť bezpodmienečne dodržaná.

 

2.      Užívateľ fyzická osoba nepodnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o využívaní služieb Mobil Parking (čl. IV. bod 5.) do 7-ich pracovných dní odo dňa jej uzavretia (t.j. od registrácie Užívateľa), ak do uplynutia uvedenej lehoty službu nevyužil; oznámenie o odstúpení je možné zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom zaslaním na adresu info@m-parking.sk V prípade odstúpenia podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia o Redemácii kreditov (čl. V. bod 7.) za účelom preukazného a správneho vrátenia hodnoty Užívateľom nespotrebovaných Kreditov; požiadavka písomnej formy žiadosti o redemáciu Kreditov musí byť bezpodmienečne dodržaná.

 

3.      Prevádzkovateľ osobitne upozorňuje, že Užívateľ nie je povinný pre zachovanie trvania Zmluvy o využívaní služieb Mobil Parking (čl. IV. bod 5.) udržiavať akúkoľvek úroveň zakúpených Kreditov. Užívateľ tak môže byť zaregistrovaný a službu Mobil Parking nevyužívať bez vplyvu na trvanie zmluvného vzťahu.

 

4.      Prevádzkovateľ je oprávnený Zmluvu o využívaní služieb Mobil Parking (čl. IV. bod 5.) vypovedať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu a to zaslaním oznámenia Užívateľovi v súlade s čl. VIII. bod 5. týchto"Podmienok využívania služby Mobil Parking"; výpovedná doba je 7 dní od vykonania oznámenia. Pre vrátenie hodnoty Užívateľom prípadne nespotrebovaných Kreditov sa primerane použijú ustanovenia o Redemácii kreditov (čl. V. bod 7.); požiadavka písomnej formy žiadosti o redemáciu musí byť bezpodmienečne dodržaná.

 

5.      Prevádzkovateľ vykoná blokáciu Užívateľa v službe Mobil Parking v prípade ukončenia Zmluvy o využívaní služieb Mobil Parking.

 

6.      S vykonaním zablokovania Užívateľa v službe Prevádzkovateľom nie je bez pristúpenia ďalšej právnej skutočnosti predpokladanej týmito "Podmienkami využívania služby Mobil Parking" spojené ukončenie Zmluvy o využívaní služieb Mobil Parking (čl. IV. bod 5.).

 

 

X.                 Zodpovednosť Prevádzkovateľa

 

1.      Zodpovednosť Prevádzkovateľa za akúkoľvek škodu vzniknutú Užívateľovi je vylúčená v prípade, ak Prevádzkovateľ vedome neporušil svoju povinnosť pri prevádzkovaní služby Mobil Parking vyplývajúcu z týchto "Podmienok využívania služby Mobil Parking" ako aj v prípade, ak Užívateľ nepostupoval v súlade s týmito "Podmienkami využívania služby Mobil Parking" alebo ich porušil.

 

2.      Je vylúčená akákoľvek zodpovednosť Prevádzkovateľa za prerušenia, zlyhania alebo omeškania prenosu dát a ciest dátového prenosu, poškodenia dát, skrátenia dát, poškodenia alebo skrátenia obsahu prenášaných dát a informácií v súvislosti s využitím služby Mobil Parking.

 

3.      Prevádzkovateľ nie je mobilným operátorom ani poskytovateľom prenosu dát v internetovej sieti a za akékoľvek následky vyplývajúce z nedostatočného alebo nesprávneho alebo nestabilného poskytovania ich služieb nenesie zodpovednosť.

 

4.      Vylučuje sa zodpovednosť Prevádzkovateľa za akýkoľvek ušlý zisk.

 

5.      Užívateľ je vždy povinný vykonať opatrenia potrebné na predchádzanie hroziacej škode a  zmiernenie jej rozsahu a to spôsobom konania vyplývajúcim z jednotlivých ustanovení týchto "Podmienok využívania služby Mobil Parking" a takýto spôsob konania z ich textu nevyplýva tak iným primeraným a účelným spôsobom.

 

 

XI.              Spracovanie osobných údajov

 

1.      Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spravovaním svojich osobných údajov poskytnutých Užívateľom pri registrácii v službe Mobil Parking alebo kedykoľvek neskôr pri zmene týchto údajov Užívateľom.

 

2.      Prevádzkovateľ nepoužije osobné údaje Užívateľa na iné účely než na účely súvisiace s poskytovaním služby Mobil Parking a tieto neposkytne tretím osobám bez súhlasu Užívateľa okrem prípadu, ak Prevádzkovateľovi poskytnutie týchto údajov ukladá právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu.

 

3.      Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa použiť aj za účelom zasielania o oboznamovania Užívateľa s novými možnosťami služby Mobil Parking alebo inými službami Prevádzkovateľa v oblasti mobilnej úhrady tovarov a služieb.

 

 

XII.           Záverečné ustanovenia

 

1.             Tieto "Podmienkami využívania služby Mobil Parking" a tým aj Zmluva o využívaní služieb Mobil Parking, ktorej obsah vyjadrujú (čl. IV. bod 5.) sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

2.             Pre platnosť a záväznosť týchto "Podmienok využívania služby Mobil Parking" sa nevyžaduje ich uzavretie v písomnej listinnou formou vyjadrenej forme.